Home

Home

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง"
"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง"
 

        วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 เวลา 10.30 - 14.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่ออันตน วาลเซ็กกี เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  33  ท่าน

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันคริสตศาสนาที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
แบ่งปันคริสตศาสนาที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

      วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯ ได้รับเชิญไปแบ่งปันคริสตศาสนา เรื่องเรือโนอาห์ และการรับศีลล้างของพระเยซูเจ้ากับน.ยอห์น บับติสต์ ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี มีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่อนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 70 คน และน้อง ๆ เด็กเล็ก 46 คน

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี


แบ่งปันเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่วัดใหม่สีหมื่น ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

               วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯ แบ่งปันเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ให้กับบรรดาเด็ก ๆ ที่หลวงพ่อพงศ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สีหมื่น ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ท่านได้อุปถัมภ์ เด็กยากจนและส่งเสียให้มีการศึกษาจบ มีงานทำ และให้เด็ก ๆ ที่ท่านส่งเสียจนได้ปริญญา ได้งานทำมั่นคงได้กลับไปช่วยเหลือ บรรดาเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส โดยการส่งเงินไปช่วยเหลือตามบ้านเด็กต่าง ๆ ที่เลี้ยงเด็กยากจน

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาที่โรงเรียนบ้านหนองกวาง จ.กาญจนบุรี
แบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาที่โรงเรียนบ้านหนองกวาง จ.กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศฯพร้อมทีมงานอาสา ได้รับเชิญให้ไปแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาให้กับบรรดาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกวาง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ซื่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลในช่วงวิชาสังคมศึกษา ทางเราได้นำเรื่องราวการสร้างโลก และ การบังเกิดของพระเยซูเจ้า โดยให้เด็กๆได้แสดงละครการบังเกิดของพระกุารเยซูด้วย โดยเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ อีกด้วย มีเด็กนักเรียนพร้อมครูรวม 126 คน ทีมหน่วยงานฯ 12 คน

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

           วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯราชบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาให้กับเด็กโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และทีมงานเรือ่งราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และการสร้างโลก ให้เด็ก ๆ ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของศาสนาคริสต์ คาทอลิก