ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย Super User

วัดนักบุญ "เปาโลกลับใจ" โพธาราม ศิษย์ติดตาม พระคุณ บุญราศี
ร่วมฉลอง สามร้อย ห้าสิบปี สุขฤดี รับพระคุณ การรุณย์กัน

"พ่อสิทธิพล" นำขอพร ก่อนเดินทาง สุขสว่าง ในพระคริสต์ จิตหมายมั่น
บ้าน"ผู้หว่าน" ผ่านไป อาลัยครัน รำลึกท่าน "ยวงนิตโย" โอ้พระคุณ

พ่อนำสวด ตามประสงค์ สันตะบิดร ร่วมวิงวอน "สันติคาม" บุญตามหนุน
พระบิดา วันทา สิริบุญ รุ่งโรจน์คุณ การุณย์ อบอุ่นใจ

เขียนโดย Super User

กลุ่มยุวธรรมฑูตวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่างศาสนาเด็ก ๆ กลุ่มยุวธรรมฑูตวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่างศาสนา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

เขียนโดย Agenzia Fides 3/6/2017

"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน"
วาติกัน
– พระสันตะปาปากับสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS):
"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน
(Ad gentes mission)"

      กรุงวาติกัน (Agenzia Fides) – เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ในโอกาสประชุมสามัญประจำปี 2017 ที่กรุงโรม ต่อไปนี้เป็นคำปราศรัยที่ได้มอบให้ผู้ที่เข้าเฝ้า

เขียนโดย Super User

ที่ สร. 092/2018
จดหมายอภิบาลเพื่อฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ
ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
ตุลาคม 2018 – ตุลาคม 2019
“ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี”

    ตามที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ช่วงเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2018) เป็นช่วงเวลาฟื้นฟูชีวิตคริสตชนคาทอลิกไทยให้เป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีคุณภาพจนกระทั่งเป็น        ศิษย์ธรรมทูต เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ “350 ปีมิสซังสยาม” ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
    ในเวลาเดียวกันสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนได้ประกาศให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรม สืบเนื่องมาจากครบรอบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud      (พันธกิจที่ยิ่งใหญ่) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ที่เน้นการแพร่ธรรมสู่ปวงชน (Missio ad Gentes) เป็นพิเศษ  

เขียนโดย Super User

ประชุมคณะกรรมการ "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการ "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ครั้งที่ 1

        เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารมารีอา โรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เชิญคณะกรรมการเตรียมฉลอง “350 ปีมิสซังสยาม” และ 100ปี สมณลิขิต “MAXIMUM ILLUD” ร่วมประชุมกันเพื่อปรึกษา หารือและวางแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดทำในโอกาส "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ตุลาคม 2018-2019 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อให้กับคริสตชนในสังฆมณฑลราชบุรีจะได้มั่นคง และเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยพระสังฆราชได้มอบนโยบายให้แต่ละฝ่ายได้ช่วยกันคิดโครงการ-งาน-กิจกรรมที่จะกระทำและนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

เขียนโดย Super User

ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี

       วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  ณ ห้องประชุม 2 อาคารราชินีแห่งอัครสาวก เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ ได้เชิญผู้แทนคณะนักบวชที่ทำงานในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  มาพบปะพูดคุยและประชุมร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการฯ และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม - ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud “ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี”