ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย สถาบันพัฒนาฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี

อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"
             ฝ่ายอภิบาลโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมหัวข้อ "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว" ขึ้น สำหรับคริสตชนผู้สนใจ หรือปรารถนาเป็นผู้ประกาศข่าวดีในโอกาสปีแพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี (ตุลาคม 2018-2019)​ เพื่อเรียนรู้ทักษะการประกาศข่าวดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า และปลุกจิตสำนึกถึงหน้าที่ประกาศข่าวดี ที่ได้รับมาเมื่อรับศีลล้างบาป โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร

เขียนโดย ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันแพร่ธรรมสากล 2019

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

 

พี่น้องชายหญิงที่รัก
     
สำหรับเดือนตุลาคม 2019 นี้ พ่อขอให้พระศาสนจักรทั่วโลกตระหนักและอุทิศตนด้านธรรมทูตโอกาสที่ระลึกถึง 100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 (เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919) ทรงมองการณ์ไกลแบบประกาศก ทำให้พ่อตระหนักถึงความสำคัญแห่งการฟื้นฟูการอุทิศตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร กระตุ้นงานการเทศน์และนำความรอดพ้นของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพอีกมาสู่โลก

เขียนโดย Super User

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลแสวงบุญอยุธยาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลแสวงบุญอยุธยา
          วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ จิตตาธิการบุคลากรประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี นำสมาชิกจำนวน 25 คน แสวงบุญ ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาส 350 ปีมิสซังสยาม และปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีคุณพ่อไพศาล ยอแซฟ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเริ่มต้นพระศาสนจักรในประเทศไทย นำชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

คณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรีคณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
            วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ จิตตาธิการนำสมาชิกคณะพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตาในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และปีแพร่ธรรมพิเศษ สังฆมณฑลราชบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แนะนำภารกิจของศูนย์ฝึกฯ และรับมอบเงินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเยาวชนชายหญิงในศูนย์ฝึกรวม 190 คน

เขียนโดย Super User

เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่างเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่าง
              วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นำโดย คุณสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร ประธาน พร้อมด้วยครูคำสอน มาสเตอร์เณร ลงพื่นที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่าง อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่แพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี ปัจจุบัน มี คพ.ปราโมทย์ นิลเพ็ชร เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง เป็นผู้ดูแลและอภิบาลความเชื่อ

เขียนโดย www.kamsondeedee.com

อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
      วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชุบรี จัดการอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2562/2019 หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต" ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยในภาคเช้ามีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร" และภาคบ่าย มีคุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เป็นวิทยากรในเรื่อง "ศาสนสัมพันธ์" เพื่อให้คุณครูได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคริสตชนซึ่งเป็นทั้งศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต โดยดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและปฏิบัติตนเป็นประจักษ์พยานท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 130 คน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้า"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า" 
     วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 ท่าน

เขียนโดย Super User

นักบวชร่วมศึกษา​ สมณลิขิต​ Maximum​ llludนักบวชร่วมศึกษา​ สมณลิขิต​ Maximum​ lllud
             วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 พระสงฆ์ นักบวช ผู้ฝึกหัดในสังฆมณฑลราชบุรี​ จำนวน​ 43 ท่าน ร่วมศึกษาและรับฟังการบรรยาย​ สมณลิขิต​ Maximum​ lllud ปลุกจิตสำนึกเรื่องงานธรรมทูต โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย" 
      วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อสกล ปันฉาย เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 136 ท่าน